Privacy policy

V souvislosti s využíváním našich služeb prostřednictvím stránek www.nesnezeno.cz a mobilní aplikace Nesnězeno jsou poskytovány osobní údaje společnosti Nesnězeno.cz s.r.o., IČO: 080 15 791, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 111446 (dále jen „Nesnězeno.cz“), která se tím stává správcem osobních údajů. Tento dokument shrnuje zásady zpracování Vašich osobních údajů společností Nesnězeno.cz a obsahuje důležité informace o Vašich právech vztahujících se k zpracovávaným osobním údajům a o možnostech a způsobech jejich uplatnění.

Nesnězeno.cz nakládá s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě podmínek, které jsou dány obecně závaznými předpisy a jsou bezpečně uchovány.

 

 I. Osobní údaje, které zpracováváme a jejich zdroje

 • Vaše osobní údaje zpracováváme v okamžiku zřízení uživatelského účtu (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo a Vámi zvolené heslo, při využití možnosti přihlášení prostřednictvím sociálně sítě facebook.cz získá Nesnězeno.cz přístup k Vámi používanému uživatelskému jménu, profilovému obrázku a rovněž e-mailové adrese). Pro samotné učinění a dokončení objednávky je z naší strany třeba zpracovat jméno, příjmení a Váš e-mail a při Vámi zvolené možnosti „zapamatovat kartu“ i údaje o Vaší platební kartě nezbytné k realizaci platby. Uvedené informace zpracujeme pouze tehdy, pokud nám je sami sdělíte. Dále budeme zpracovávat historii Vámi učiněných objednávek a využijete-li takové možnosti aplikace, budeme rovněž zpracovávat i seznam Vámi preferovaných podniků (podniků, o jejichž nabídku máte největší zájem). Takové podniky vybíráte manuálně sami, následně je Vám aplikací prioritně zobrazována nabídka takto označených podniků.
 • Informace o IP adrese, typu prohlížeče a druhu operačního systému můžou být získány rovněž pasivně. Ze strany Nesnězeno.cz dochází také k používání tzv. souborů cookie a navigačních dat, a to za účelem systematického shromažďování informací týkajících se data a času Vaší návštěvy stránek nesnězeno.cz, resp. naší mobilní aplikace Nesnězeno, jakož i informací o tom co jste vyhledávali a zobrazovali.
 • V případě, že užíváte mobilní aplikaci Nesnězeno, získáváme rovněž informace o tom, jak na Vašem zařízení využíváte naše služby, a informaci o Vaší poloze z důvodu individualizace nabídky (zobrazujeme primárně podniky z Vašeho města), to však pouze na základě Vašeho souhlasu.
 • Pouze na základě Vašeho souhlasu budeme rovněž zpracovávat Vaše telefonní číslo. To jen v případě, kdy nám to sami umožníte, neboť pro Vás bude užitečné využít s tím spojené další služby a bude Vám vyhovovat s tím související uživatelský komfort aplikace, případně budete-li sami chtít být touto formou informováni o našich nabídkách.
 • Vaše osobní údaje můžeme získávat od třetích osob, avšak pouze v případě, že se sami rozhodnete přihlásit se k odběru našich služeb (přihlásit se do svého uživatelského profilu) prostřednictvím sociální sítě. V takovém případě nám poskytnete své uživatelské jméno, e-mail, datum narození a profilový obrázek, a to v podobě, v jaké tyto informace uvádíte na svém profilu sociální sítě.
 • Mimo již uvedené případy můžeme Vaše údaje získat rovněž jakoukoliv Vaší komunikací s Nesnězeno.cz (nejčastěji prostřednictvím e-mailu, telefonu, či komunikací skrze sociální sítě), ale i prostřednictvím Vámi poskytnuté zpětné Vazby na námi poskytované služby (např. hodnocení objednávky) či Vaše recenze.

II. Účel zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme převážně z právního titulu plnění smlouvy. V takovém případě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány výhradně za účelem poskytování našich služeb, když Nesnězeno.cz vyvíjí zprostředkovatelskou činnost vedoucí k uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem, tedy Vámi, a podnikem, který nabízí dosud nezkonzumované porce pokrmů, jež by jinak byly určeny k likvidaci, a je naším smluvním partnerem. Služba je prováděna primárně prostřednictvím mobilní aplikace Nesnězeno, kdy Nesnězeno.cz nabízí pokrmy podniků, které jsou jeho smluvními partnery, a Vy si tyto pokrmy můžete prostřednictvím stránek či aplikace objednat.
 • Údaje uvedené v článku I. tohoto dokumentu musíme vhodně zpracovat, aby Vám mohl být daný pokrm správně rezervován a byl vydán osobě, která jej rezervovala. Rovněž je zpracováváme proto, aby Vám mohl být případně notifikován stav objednávky, či jste mohli být kontaktováni v případě nenadálých změn na straně Nesnězeno.cz nebo konkrétního podniku (smluvního partnera).
 • Z titulu oprávněného zájmu může ze strany Nesnězeno.cz docházet ke správě osobních údajů za účelem zefektivnění správy webových stránek a mobilní aplikace Nesnězeno, jakož i za účelem zkvalitňování námi poskytovaných služeb.
 • Vaše údaje mohou být zpracovávány také v případě a za účelem, který ukládá zákon, a rovněž nám mohou posloužit v případě zajišťování ochrany Vašich osobních údajů a jejich zneužití. Rovněž můžeme Vaše osobní údaje zpracovat za účelem získání zpětné vazby nutné pro zefektivnění a zkvalitnění našich služeb a pro pochopení Vašich preferencí a zacílení Vám zobrazované nabídky. V případě využívání Vašich osobních údajů za účely popsanými v tomto odstavci budeme Vaše osobní údaje zpracovávat taktéž z důvodu našeho oprávněného zájmu.
 • Vámi poskytnuté kontaktní údaje můžeme využívat rovněž k zasílání marketingových sdělení, tedy k tomu, abychom Vám zasílali informace o nabídkách spolupracujících podniků či o nejnovějších věrnostních akcích či našich službách. K tomu však bude z naší strany docházet pouze tehdy, pokud nám k takovému jednání dáte zvláštní souhlas.
 • Pouze na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat údaje o Vašem telefonním čísle a poloze Vašeho zařízení a jiné Vámi uvedené údaje za účelem přizpůsobení zobrazování obsahu internetových stránek a mobilní aplikace odpovídajícího Vašim individuálním potřebám. Udělení souhlasu je dobrovolné, dojde-li však k odepření v rozsahu sledování polohy zařízení a individualizování zobrazované nabídky, nemusí být možné prakticky službu poskytovat.
 • S Vašim souhlasem jsou rovněž zpracovávány tzv. soubory cookies, přičemž Váš souhlas s jejich zpracováním je udílen prostřednictvím nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

III. Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme pouze pro dobu nezbytnou ke splnění sledovaného účelu, nevyplývá-li z právních předpisů povinnost zpracovávat osobní údaje po jinou stanovenou dobu. Osobní údaje získané na základě souhlasu zpracováváme pouze po dobu krytou poskytnutým souhlasem, nejdéle do jeho odvolání. Osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu (viz výše), zpracováváme po dobu, po kteroutrvá náš oprávněný zájem. Proti zpracování Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě právního titulu oprávněného zájmu můžete kdykoliv podat námitku (k tomu podrobněji viz čl. VI, odst. 6.8. tohoto dokumentu).
 • Po uplynutí dob dle článku III odstavce 3.1. tohoto dokumentu dojde ke smazání Vašich osobních údajů, případně k jejich anonymizování.

IV. Příjemci osobních údajů

 • V určitých případech můžeme zpracovávané údaje sdílet s dalšími subjekty, a to v případech:
  1. pokud nám to ukládají právní předpisy či je to nezbytné k uplatnění našich práv;za těchto okolností můžou být příjemci Vašich osobních údajů dozorující orgány státní správy, orgány činné v trestním řízení, soudy, apod.;
  2. pokud tak musíme činit, abychom mohli dosahovat účelu Vám nabízené služby a plnit své smluvní povinnosti – příjemci jsou gastronomické provozy, které jsou našimi smluvními partnery a nabízí Vámi objednané zboží;
  3. ve kterých je to nezbytné za účelem udržení kvality a zkvalitňování služeb – v nezbytném rozsahu můžeme sdílet Vaše osobní údajese třetími osobami, jako jsou poskytovatelé IT služeb, účetních služeb, poskytovatelé služeb platebních terminálů (nikoliv při platbě kartou), poskytovatelé hostingových služeb, poskytovatelé marketingových služeb, poskytovatelé služeb obchodně-hospodářské povahy, auditoři, případně jiné subjekty poskytující nám služby.
 • K zajištění analýzy dat využíváme služeb a aplikací zpracovatele, společnosti Amplitude Inc., se sídlem 631 Howard St.Floor 5San Francisco, CA 94105, Spojené státy Americké, corp. number: C3523379, která splňuje podmínky programu „Privacy Shield Framevork“, jež je společným projektem ministerstva obchodu Spojených států amerických, Evropské komise a Švýcarské konfederace, zajišťujícím odpovídající úroveň ochrany osobních údajův Evropské unii, Švýcarské konfederaci a ve Spojených státech amerických. Vaše data tedy budou zpracovávána dle stejných (případně i vyšších) standardů jako v kterékoliv zemi Evropské unie. Tato skutečnost je ověřitelná na stránkáchhttps://www.privacyshield.gov/. Další informace k „Privacy Shield Framevork“ v českém jazyce naleznete na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V. Zabezpečení osobních údajů a způsob zpracování

 • Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v převážné části automatizovaně, kdy jsou takto data přenášena do elektronických informačních systémů. V některých případech může dojít taktéž k manuálnímu zpracování osobních údajů, kdy jsou však tyto údaje opět vkládány do elektronických informačních systémů. Vaše osobní údaje uchováváme elektronicky. Nastat však můžou i situace, kdy budou data obsahující osobní údaje exportovánaz elektronických informačních systémů a následně budou uchována, či s nimi bude manipulováno v listinné podobě. V takovém případě však bude zachován standard vysokého bezpečí Vašich osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Za účelem bezpečného nakládání s osobními údaji jsme přijali řadu bezpečnostních standardů i organizačních opatření, abychom byli schopni Vaše osobní údaje bezpečně uchovávat a bylo zabráněno neoprávněnému přístupu k nim, jejich změnám, nahodilé ztrátě, poškození či zveřejnění informací. Stejnou míru obezřetnosti při nakládání s Vašimi údaji jsou povinni aplikovat rovněž naši smluvní partneři. K tomu se rovněž smluvně zavázali. Zaměstnanci i členové orgánů společnosti Nesnězeno.cz, mající přístup k osobním údajům jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
 • Dochází-li k předání Vašich dat správcům ze třetích zemí (např. situace popsaná v odst. 4.2.), dbáme na to, aby Vašim osobním údajům byla zajištěna institucionální ochrana. Smluvní partneři buď poskytli vhodné záruky, že jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a jejich účinná právní ochrana, nebojsou údaje předávány do státu, o němž Evropské komise rozhodla, že zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
 • Pokud dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, jehož následek může představovat riziko pro Vaše práva a svobody, jsme povinni Vás o tom informovat.

VI. Vaše práva v oblasti osobních údajů

 • Právo na přístup: Máte právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že tak činíme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a právo na další informace související s jejich zpracováním.
 • Právo na opravu a doplnění: Máte právo žádat nás o opravu nepřesných osobních údajů, které se váží k Vaší osobě či nás žádat o doplnění Vašich neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz: Máte právo žádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, pokud:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. odvoláte souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. vznesete námitky proti zpracování, kterým je třeba vyhovět (vizčl. VI, odst. 6.8. tohoto dokumentu);
  4. osobní údaje jsme zpracovali protiprávně;
  5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti.

Naopak, výmaz osobních údajů není možné provést, zejména pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, dále napříkladpokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Právo na omezení zpracování: Máte právo žádat nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že popíráte přesnost osobních údajů na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů. O totéž nás máte právo žádat v případě, že je zpracování dle Vašeho názoru protiprávní a sami žádáte namísto výmazu pouze omezení zpracování. Dále v případě, že máte za to, že Vaše osobní údaje již dále nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Právo žádat nás o omezení zpracování Vašich údajů máte rovněž, pokud vznesete námitku proti zpracování (viz čl. VI, odst. 6.8. tohoto dokumentu), a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi oprávněnými důvody, pro něž jste podali námitky.

V případě vyhovění Vaší žádosti o omezení zpracování, zaneseme tuto skutečnost do našich elektronických informačních systémů a v nezbytném rozsahu přestaneme zpracování aktivně provádět. Jakmile pominou důvody pro omezení zpracování, zašleme Vám upozornění na skutečnost, že dojde k obnově rozsahu zpracovávání Vašich osobních údajů, pakliže bude trvat náš zájem na tom, je dále zpracovávat.

 • Právo na přenositelnost:Ve vztahu k Vašim osobním údajům námi zpracovaných automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo za účelem poskytování naší služby (plnění smlouvy), máte právo po nás požadovat, abychom Vám je poskytli a předali v běžném a strojově čitelném formátu tak, aby dané osobní údaje mohly být předány třetí straně, kterou označíte ve Vaší žádosti, v pozici správce údajů.
 • Právo odvolat souhlas: Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním těch osobních údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.Pokud se však jedná o osobní údaje zpracovávané na základě jiných skutečností, právo odvolat souhlas se neuplatní.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Domníváte-li se, že z naší strany došlo či dochází k porušení povinností nám uložených obecně závaznými právními předpisy upravujících ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (případně u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů).
 • Právovznést námitku proti zpracování osobních údajů: Pokud je právním titulem pro zpracování Vašich osobních údajů oprávněný zájem správce osobních údajů, tedy Nesnězeno.cz, nebo pokud je právním titulem plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či výkonu veřejné moci, máte právo kdykoliv vznést proti takovému zpracování tzv. námitku.Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro přímý marketing (včetně tzv. profilování prováděného s cílem upozornit Vás na nejvhodnější nabídky). Pokud vznesete námitku dle věty první tohoto článku,nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, dokud neprokážeme důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování), přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat zcela.
 • Způsob uplatnění Vašich práv
 • Všechna práva uvedená v článku VI tohoto dokumentu můžete vůči Nesnězeno.cz uplatňovat prostřednictvím e-mailové zprávy (aktuální e-mail je vždy uveden na stránkách www.nesnězeno.cz, resp. v mobilní aplikaci Nesnězeno v sekci „kontakty“) či písemně na aktuální adresu sídla společnosti Nesnězeno.cz zapsanou v Obchodním rejstříku (dostupný na stránkách provozovaných Ministerstvem spravedlnosti justice.cz).
 • V souvislosti s uplatněním jakéhokoliv práva dle čl. VI tohoto dokumentu můžete být vyzvání k poskytnutí součinnosti při ověřování Vaší identity.
 • O postupu ve věci a vyřízení Vaší žádosti či jiného podání týkajícího se zpracování Vašich osobních údajů, Vás budeme bez zbytečného prodlení informovat. V případě využití práva na stížnost u dozorového orgánu se můžete obrátit přímo na Úřad na ochranu osobních údajů (viz čl. VI odst. 6.7. tohoto dokumentu).
 • Změny tohoto dokumentu a další informace
 • Tento dokument obsahující informace, které se týkají zpracovávání Vašich osobních údajů, můžeme v budoucnu pozměňovat a aktualizovat. Každá zveřejněná pozměněná verze dokumentu bude číslována chronologicky vzestupně, čímž Vám bude umožněno rozpoznat skutečnost, že v dokumentu došlo ke změnám. Současně budete na takovou skutečnost upozorněni vhodným způsobem (upozornění v prostředí Vašeho profilu, prostřednictvím e-mailu, či kombinací obou zmíněných způsobů).

Více informací o Vašich právech naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

 

V Brně dne 29. 4. 2020